Základné informácie SSQA

Druh športu: squash

Najvyšším orgánom SSQA je členské zhromaždenie.

Činnosti SSQA: SSQA je nezávislá dobrovoľná, záujmová, športová organizácia hráčov a priaznivcov squashu na Slovensku. Poslaním SSQA je podpora a rozvoj squashu na území Slovenskej republiky. SSQA združuje v rámci kolektívneho členstva squashové kluby a záujmové krúžky a v rámci individuálneho členstva aktívnych i pasívnych hráčov squashu, priaznivcov a priateľov tohto športu doma a v zahraničí. SSQA je samostatný právny subjekt s možnosťou vytvárania medzinárodných vzťahov; zastupuje združených športovcov a kluby voči medzinárodným federáciám ESF the European Squash Federation / Európska squashová federácia WSF - the World Squash Federation / Svetová squashová federácia. SSQA zabezpečuje účasť združených športovcov na medzinárodných súťažiach v squashi. SSQA môže dobrovoľne vstúpiť do národného alebo medzinárodného orgánu alebo združenia bez straty vlastnej nezávislosti. Vstup a výstup schvaľuje členské zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných členov s právom hlasovať.