baner app

RADÍME KLUBOM - AKO SA O.Z. MOŽE STAŤ PRIJÍMATEĽOM 2% NA R. 2017

Uverejnené: piatok, 04. november 2016

Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na r. 2017 prebieha u ktoréhokoľvek notára od 1.septembra 2016 do 15.decembra 2016.

Postup pre občianske združenia

Občianske združenie muselo vzniknúť v r. 2015 a skôr, aby sa mohlo v tomto roku registrovať do Zoznamu prijímateľov 2% na r. 2017 (teda občianske združenia, ktoré vznikli v roku 2016 ešte nemôžu byť zapísané do Zoznamu prijímateľov 2%).

Štatutárny zástupca O.Z., alebo ním splnomocnená osoba, pri registrácii ktorémukoľvek notárovi predloží:
1. Originál + obyčajnú kópiu Stanov (z ktorých je zrejmý dátum vzniku združenia – hranatá pečiatka MV SR na poslednej strane);
2. Originál + obyčajnú kópiu Potvrdenia o pridelení IČO;
3. Zápisnicu z Valného zhromaždenia (alebo obdobný dokument), z ktorého je jasné, KTO je oprávnený konať v mene O.Z. (voľba riaditeľa, predsedu,…)
4. Potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že dané O.Z. nemá nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie a na poistení v nezamestnanosti. Ak O.Z. nemá pracovníkov v zamestnaneckom pomere, potrebuje od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie je vedené v registri a tým mu ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení.
5. potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že O.Z. nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné postenie, a to od tej poisťovne, kde sú zamestnanci o.z. poistení. Ak sú niektorí zamestnanci poistení v jednej a niektorí zamestnanci v inej zdravotnej poisťovni, je potrebné získať potvrdenie u oboch poisťovní. Ak O.Z. nemá zamestnancov, toto konkrétne potvrdenie nepredkladá.
6. potvrdenie banky o vedení účtu O.Z.,na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný. Predloženie výpisu z účtu nepostačuje.

Ak ste v roku 2016 získali z 2% viac ako 33000 €, mali ste povinnosť do 30 dní otvoriť špeciálny účet na 2% a previesť tam financie z 2%. V tomto prípade notárovi preukazujete už Potvrdenie o vedení tohto nového účtu!

7. POZOR! Notár od Vás môže požadovať preukázanie aktuálnej existencie organizácie!!! Toto Potvrdenie môžete získať na Ministerstve vnútra SR (registrový orgán pre občianske združenia).
Žiadne potvrdenie od daňového úradu nepotrebujete.

Notár formou notárskej zápisnice osvedčí predloženie týchto dokumentov a údaje o prijímateľovi bez zbytočného odkladu oznámi Komore notárov SR, ktorá vedie Centrálny register prijímateľov podielu zo zaplatenej dane. Zoznam prijímateľov je Notárska komora SR povinná zverejniť do 15. januára 2017.

Organizácia sa v roku 2017 môže uchádzať o podiel zaplatenej dane od fyzických osôb aj od právnických osôb. O.Z. sa registruje len raz (do jedného Zoznamu prijímateľov na daný rok), bez ohľadu na to, ktoré osoby budú oslovovať pre získanie podielu zaplatenej dane.

REGISTRÁCIU JE POTREBNÉ OPAKOVAŤ KAŽDOROČNE! bez ohľadu na to, či organizácia už bola, alebo nebola v predchádzajúcich rokoch zaradená v Zozname prijímateľov.